Skip to topic | Skip to bottom

Ús terapèutic del cannabis FICF ©

Fundació Institut Català de Farmacologia

Cannabis
[Darrera revisió: 02 Mar 2005 - 15:37]

Start of topic | Skip to actions

Ús terapèutic del cannabis: Altres indicacions

En aquest capítol es revisa una miscel·lània de patologies en les que s'ha provat la possible utilitat terapèutica del cannabis i derivats.

Glaucoma

El glaucoma és una de les principals causes de ceguesa, la qual pot ser previnguda mitjançant la seva detecció i tractament precoços. El glaucoma es caracteritza per la pèrdua gradual i progressiva de la visió com a conseqüència de l'afectació del nervi òptic. Tot i que hi ha alguns casos de glaucoma amb pressió intraocular (PIO) normal, la causa més freqüent és la hipertensió ocular. El glaucoma idiopàtic d'angle obert és la forma clínica més freqüent; es caracteritza per un augment de la PIO i la seva incidència augmenta amb l'edat. L'objectiu del tractament és disminuir la PIO per tal de prevenir l'atròfia òptica i el dèficit visual. Això no obstant, tant el tractament quirúrgic (trabeculectomia o làser) com el farmacològic no aconsegueixen recuperar la visió perduda. Per al tractament de la PIO elevada i del glaucoma d'angle obert, es considera d'elecció l'aplicació tòpica de fàrmacs antiglaucomatosos. [1]

Tot i que el mecanisme exacte pel qual el cannabis i els cannabinoides poden reduir la PIO es desconeix, la hipòtesi més acceptada és que l'efecte d'aquests fàrmacs estaria mitjançat pels receptors CB1. Recentment s'ha vist que en rates i conills l'administració tòpica de cannabinoides pot reduir la PIO, de manera dependent de la seva unió als receptors CB1 en la regió ciliar de l'ull. [2], [3] Per altra banda, s'ha confirmat la presència de receptors CB1 en l'ull humà. [4]

A més de l'efecte sobre la PIO, s'ha suggerit que els cannabinoides podrien millorar la pèrdua gradual i progressiva de la visió com a conseqüència de l'afectació del nervi òptic. Se sap que els cannabinoides endògens són vasodilatadors, i que aquest efecte està mitjançat pels receptors CB1 endotelials. [5], [6] Per altra banda, s'ha suggerit que els efectes antioxidants dels

cannabinoides relacionats amb la producció d'òxid nítric ocular i amb la seva acció sobre els nivells de calci (a través de la inhibició dels receptors NMDA) podria tenir efectes indirectes sobre la microcirculació de la retina. [7] També s'ha suggerit que els cannabinoides podrien inhibir l'apoptosi cel·lular produïda per l'excés de glutamat a les cèl·lules lesionades de la retina, [8], [9] de manera que es minimitzarien els efectes nocius dels radicals lliures. [7]

Els efectes dels cannabinoides sobre la progressió de la malaltia podrien constituir un avantatge sobre els altres tractaments disponibles en l'actualitat, i a la vegada podrien explicar perquè la marihuana ha estat útil en alguns pacients amb glaucoma que no responien suficientment als tractaments habituals.

El THC disminueix la PIO, i la intensitat d'aquest efecte és proporcional a la dosi. [10] Diversos estudis han mostrat que fumar marihuana disminueix la PIO en persones sense patologia ocular al voltant d'un 24% (de 15 a 11 mm Hg), [11] i que la magnitud d'aquest efecte és similar en malalts amb glaucoma. [12], [13] No obstant, aquest efecte dura poc, perquè el THC desapareix ràpidament de l'humor vitri i l'efecte només persisteix mentre el fàrmac hi és present. Per altra banda, en un assaig clínic comparatiu amb placebo en 17 pacients amb glaucoma, el THC per via oral (20 mg en dosi única) va disminuir la PIO en 7 pacients. No obstant, tots van presentar efectes neuropsiquiàtrics i cardiovasculars limitants de la dosi. Aquestes característiques desfavorables de l'administració sistèmica en limiten l'ús en el tractament del glaucoma. [14] Per altre banda, l'administració tòpica es considera de primera elecció en aquesta indicació. [1]

Actualment s'estan desenvolupant complexos transportadors i fixadors del THC i derivats, que permetin obtenir un efecte prolongat després de la seva aplicació tòpica. Els transportadors avaluats fins ara (oli mineral i oli de sèsam) són irritants i poden modificar per ells mateixos la PIO. [15], [16], [17] Per altra banda, recentment s'ha publicat un assaig clínic pilot comparatiu amb placebo en 8 pacients amb glaucoma que no responien a altres tractaments, en el qual l'agonista cannabinoide CB1 Win-55212-2 administrat per via tòpica en dosis única va reduir la PIO al voltant d'un 30% 60 minuts després de la seva administració. El tractament va ser ben tolerat, però no es va avaluar la durada del seu efecte més enllà de 60 minuts després de la seva administració. [18]

Per poder utilitzar el THC en el tractament del glaucoma, caldrà desenvolupar una formulació farmacèutica per a aplicació local que produeixi un efecte mantingut. Resultats preliminars suggereixen que l'aplicació tòpica de Win55212-2 pot produir un efecte beneficiós en el tractament del glaucoma en pacients que no responen a altres tractaments. No obstant, calen estudis amb un nombre suficient de pacients i de llarga durada que ho confirmin.

Alteracions del moviment

Epilèpsia

Tot i que es desconeix la base neurofisiològica exacta de la majoria de les formes d'epilèpsia, se sap que els atacs són conseqüents a descarregues elèctriques anormals en el SNC, secundàries a una disfunció neurològica o bé a una lesió cerebral. En general els símptomes varien segons la localització i l'extensió de la lesió. Segons l'extensió de la lesió, es classifiquen en parcials o generalitzades. Les crisis epilèptiques parcials o generalitzades poden ser simples o complexes. En l'últim cas s'acompanyen d'alteració de la consciència. [19]

Els estudis preclínics sobre l'activitat antiepilèptica dels cannabinoides en animals no han estat concloents. [20],[21] Els resultats varien segons el model animal d'epilèpsia, el cannabinoide i les dosis de cannabinoides utilitzades. [22]

Per exemple, a dosis altes el THC augmenta l'activitat elèctrica i a dosis baixes la redueix. [23] El cannabidiol (un cannanbinoide no psicoactiu) a dosis baixes també ha mostrat activitat antiepileptògena en models animals d'epilèpsia generalitzada i parcial. [24]

El mecanisme exacte pel qual el cannabis i els cannabinoides poden alterar el llindar convulsiu es desconeix. Estudis preclínics recents suggereixen que mecanisme estaria mitjançat pels receptors CB1 del SNC. [25] Per altra banda, els sistemes GABAèrgic i glutamatèrgic, implicats en els mecanismes de neurotransmissió de l'epilèpsia, també s'han relacionat funcionalment amb el sistema endocannabinoide. [26]

L'eficàcia clínica del cannabis i els cannabinoides en el tractament de l'epilèpsia es basa sobretot en casos anecdòtics. [27], [28] En un assaig clínic en 15 pacients epilèptics, el cannabidiol (200-300 mg al dia), va mostrar una eficàcia antiepilèptica superior a placebo. En set dels vuit pacients que van rebre cannabidiol les convulsions van desaparèixer durant un període d'observació de 4,5 mesos. [29] Aquests resultats no es van confirmar en estudis posteriors. [30] Les dades actuals no suggereixen que el cannabis pugui ser eficaç en aquesta indicació. [31], [32]

Per altra banda, a partir d'observacions clíniques en casos i sèries de pacients, s'ha suggerit que el cannabis pot empitjorar la gravetat i la freqüència de les crisis convulsives. [33] No obstant, la majoria de pacients inclosos en aquestes sèries eren joves amb epilèpsia que havien consumit alcohol i probablement feien un mal compliment del tractament antiepilèptic de base. La manca d'un grup de control no permet fer-ne cap judici de causalitat. Tot i així, no es pot descartar que l'ús concomitant d'ambdues substàncies afavoreixi l'aparició de crisis convulsives en individus predisposats. [22]

Malaltia de Parkinson

Després de la malaltia d'Alzheimer, la de Parkinson és la malaltia neurodegenerativa més freqüent. La seva prevalença en la gent gran creix de manera exponencial amb l'edat. Tot i que la seva etiologia és encara desconeguda, els símptomes s'atribueixen a la necrosi de neurones dopaminèrgiques de la substància negra del tronc encefàlic. Es manifesta per un tremolor d'inici asimètric, sobretot en repòs, bradicinèsia i rigidesa. [34]

En models animals de malaltia de Parkinson s'ha vist que hi ha un augment dels nivells de cannabinoides en el SNC i que l'administració de cannabinoides exògens agreuja els símptomes motors de la malaltia. [35]

L'eficàcia del cannabis i els cannabinoides en la malaltia de Parkinson no ha estat avaluada en assaigs clínics controlats. Es basa en la descripció de cinc pacients que van presentar una milloria subjectiva del tremolor després de fumar marihuana, però aquesta millora no va ser objectivada pels avaluadors. [36]

Per altra banda, en un estudi en 8 pacients amb distonia secundària al tractament antiparkinsonià, l'administració de cannabidiol hi va millorar la distonia. No obstant, en dos dels 8 pacients es va objectivar un empitjorament de l'hipocinèsia. [37] A més, en un assaig clínic pilot, encreuat i controlat amb placebo, en 7 pacients amb malaltia de Parkinson, la nabilona hi va millorar la discinèsia secundària a l'ús de levodopa, i els símptomes de la malaltia no es van modificar. [38]

A partir dels resultats dels estudis preclínics juntament amb els resultats negatius dels estudis clínics amb cannabinoides, s'ha suggerit que serien els antagonistes cannabinoides i no els agonistes els que podrien millorar els símptomes de la malaltia de Parkinson. No obstant, els resultats d'un estudi preclínic recent amb l'antagonista SR141716A no han estat concloents. [39] Per altra banda, dades preliminars suggereixen que els cannabinoides podrien ser útils en el tractament de les discinèsies i distonies secundàries al tractament antiparkinsonià.

Corea de Huntington

La Corea de Huntington és una malaltia neurodegenerativa d'etiologia genètica i de transmissió autosòmica dominant. Els símptomes s'atribueixen a l'atròfia progressiva de neurones del nucli estriat dels ganglis basals. Es caracteritza per un deteriorament motor bifàsic que es manifesta inicialment amb hipercinèsia (moviments coreiformes) i en una fase més tardana per acinèsia.

En estudis postmortem s'ha vist que en el nucli estriat de pacientes amb malaltia de Huntington, hi ha una pèrdua important de receptors CB1. [40] Aquests resultats s'han confirmat en models animals d'aquesta malaltia. Aquests animals també presenten un deteriorament de la transmissió endocannabinoide en els ganglis basals, que es manifesta per hipercinèsia. [41] A partir d'aquests resultats s'ha suggerit que el sistema endocannabinoide podria estar implicat en l'etiopatogènia de la malaltia de Huntington.

Tot i que el nucli estriat de pacients amb malaltia de Huntington pateix una pèrdua de receptors CB1, en fases inicials de la malaltia se sol conservar una petita població de receptors funcionals. S'ha suggerit que aquesta població de receptors CB1 funcionals podrien representar una diana terapèutica per al tractament de la hipercinèsia en fases inicials de la malaltia. [42]

Recentment s'ha vist que l'agonista cannabinoide CB1 CP55,940 i l'inhibidor de la recaptació d'anandamida AM404 redueixen l'hipercinèsia en un model de malaltia de Huntington en rates. [43], [44] No obstant, els resultats dels estudis preclínics no s'han confirmat en l'ésser humà. En un estudi encreuat a doble cec en 15 pacients amb corea de Huntington, el CBD no va causar ni milloria ni empitjorament dels símptomes en comparació de placebo. [45]

Actualment al nostre país s'està fent abundant recerca bàsica i preclínica per aclarir el paper del sistema endocannabinoide en aquesta malaltia i avaluar el possible ús de cannabinoides en el tractament simptomàtic de les fases inicials de la mateixa.

Síndrome de Gilles de la Tourette

Hi ha casos anecdòtics que suggereixen que en malalts amb síndrome de Gilles de la Tourette, la marihuana fumada pot millorar els tics i les alteracions del comportament. [32]

En dos estudis pilot comparatius amb placebo en un total de 36 pacients, l'administració de 2,5 mg de THC al dia, amb augments de 2,5 mg al dia cada 4 dies durant 6 setmanes va mostrar una milloria objectiva dels tics, mesurats amb escales d'avaluació específiques. No es van trobar diferències significatives entre els dos grups de tractament quant als efectes adversos; set pacients van abandonar el tractament en un dels estudis però només un per un efecte advers (ansietat). [46] [47]

Migranya

En malalts amb migranya, el THC inhibeix l'alliberació de serotonina de les plaquetes durant les crisis agudes, però no durant els períodes lliures de migranya. [48] Això ha suggerit que els cannabinoides podrien aportar algun efecte beneficiós en el tractament de la migranya.

No obstant, les úniques dades disponibles sobre l'eficàcia clínica del cannabis i derivats en aquesta patologia provenen, sobretot, de llargues series de casos, [32] però no s'ha publicat cap assaig clínic controlat que n'avaluï l'eficàcia en aquesta indicació.

Asma

Tot i que el cannabis fumat té efecte broncodilatador en voluntaris sans, el mecanisme pel qual produeix aquest efecte és desconegut. [49] Recentment, s'ha vist en estudis en animals que l'anandamida tindria un paper en la inhibició del broncospasme i de la tos, mitjançat pels receptors CB1. [50]

L'eficàcia del cannabis i els seus derivats en el tractament de l'asma es basa en tres assaigs clínics amb un nombre reduït de pacients asmàtics, en els quals s'hi va avaluar l'eficàcia broncodilatadora del cannabis fumat, [51], [52] del THC administrat en aerosol, [53], [54] del THC per via oral [55] i de la nabilona. [56]

En un assaig clínic pilot en 14 pacients asmàtics el cannabis fumat (2% de THC) i el THC (15 mg) per via oral van produir un efecte broncodilatador similar al del salbutamol inhalat. No obstant, la majoria de pacients van presentar efectes irritants i tos amb la marihuana fumada. El THC per via oral, va produir efectes psicoactius en la majoria de pacients. [52]

En un altre assaig clínic pilot en 12 pacients asmàtics l'efecte broncodilatador del THC administrat per via oral (10 mg) va ser inferior al del salbutamol. La majoria de pacients del grup experimental van presentar efectes adversos neuropsiquiàtrics lleus, i un pacient d'aquest grup va presentar broncospasme. [55]

En un altre assaig clínic encreuat en 10 pacients, en el qual es va incloure un control amb placebo, el THC administrat en forma d'aerosol (200 µg) i el THC (15 mg) per via oral van mostrar un efecte broncodilatador similar al del salbutamol (100 µg). L'inici de l'efecte va ser més ràpid amb el salbutamol, però al cap d'una hora els efectes dels dos principis actius van ser d'intensitat equivalent. [53] En aquest estudi es van enrregistrar episodis d'irritació de les vies respiratòries, secundàries a l'administració del THC en aerosol. No va quedar clar si aquests efectes eren atribuïbles al THC o als dissolvents utilitzats.

La nabilona té un efecte broncodilatador en voluntaris sans, el qual no ha estat reproduït, fins al moment, en pacients asmàtics. En un assaig clínic comparat amb placebo la nabilona (2 mg) no va mostrar efecte broncodilatador en pacients asmàtics.[56]

Actualment s'estan desenvolupant derivats sintètics hidrosolubles per afavorir l'administració de cannabinoides en aerosol. [57] No obstant, encara no s'ha avaluat la seva eficàcia clínica.

Ansietat

Alguns derivats cannabinodes han estat avaluat com a ansiolítics, amb resultats discrepants. En un assaig clínics en fase II controlat amb placebo, la nabilona administrada per via oral a dosis d'entre 1 i 5 mg al dia durant 7 dies va produir milloria en l'escala d'ansietat de Hamilton en pacients ansiosos. Els efectes indesitjats més freqüents van ser sequedat de boca i ulls, hipotensió postural i sedació. [58] No obstant, en dos estudis comparats amb placebo, la nabilona administrada en dosi única per via oral no va mostrar efecte ansiolític. [59], [60]

Posteriorment als assaigs clínics en fase II, es va publicar un altre assaig clínic comparatiu amb placebo, en el qual l'efecte ansiolític del diazepam (5 mg) va ser superior al de la nabilona (2 mg) en un model experimental d'ansietat en voluntaris sans. [61]

Recentment s'ha publicat un estudi preclínic en qual s'ha vist que ratolins transgènics sense receptors cerebrals CB1 (ratolins knock out) tenen dificultat en oblidar la sensació de por associada a un estímul aversiu, en comparació als ratolins de controls. [62] A partir d'aquests resultats s'ha suggerit que el sistema endocannabinoide estaria relacionat amb els processos d'extinció de la por relacionats amb la memòria, i podria representar un objectiu terapèutic per al tractament de malalties associades a una retenció incorrecta de records aversius, com l'estrès postraumàtic, les fòbies o algunes formes de dolor crònic.

Pruïja per colèstasi

Tres pacients amb hepatopatia crònica i pruïja per colèstasi resistent a múltiples tractaments farmacològics, van referir una millora de la pruïja, el son i la qualitat de vida mitjançant 5 mg de THC al dia. En dos dels tres pacients el THC va millorar els símptomes de depressió associats a la malaltia. La dosi administrada va ser ben tolerada, i només un pacient va experimentar alteració de la coordinació, quadre que va millorar després de reduir la dosi a 2,5 mg al dia de THC. [63]

Noves indicacions que s'estan avaluant en l'actualitat

Neuroprotecció

Actualment s'està investigant la utilitat terapèutica dels anàlegs sintètics del THC com a neuroprotectors en el traumatisme crànioencefàlic (TCE) i en l'ictus. El THC, el CBD i l'HU-211 (dexanabinol) tenen efecte antioxidant i bloquegen el receptor NMDA en models animals de neurotoxicitat in vitro. El bloqueig del receptor NMDA (N-metil-D-aspartat) redueix l'àrea de penombra de les lesions per isquèmia cerebral i traumatisme cranioencefàlic en inhibir l'entrada de Ca+ a l'interior de la cèl·lula. [64] Els efectes psicoactius del THC en limiten l'ús en aquesta indicació. El CBD ha mostrat bona tolerància en estudis en fase I en voluntaris sans, i no té efecte psicoactiu, [65] però no hi ha assaigs clínics publicats que n'avaluïn l'eficàcia com a neuroprotector. El dexanabinol és un cannabinoide no psicoactiu que s'està desenvolupant com a neuroprotector en el tractament del TCE. Actualment hi ha assaigs clínics en fase III en curs a diversos països europeus.[66]

Antitumoral

Diversos cannabinoides naturals i sintètics han mostrat efecte antitumoral tant en estudis in vitro en cultius de cèl·lules d'origen glial i neuronal,[67] com en estudis in vivo en rates a les quals s'han induït gliomes cerebrals. [68]

També s'ha vist que l'efecte antitumoral dels cannabinoides es limita a les cèl·lules tumorals. La viabilitat de les cèl·lules nervioses sanes no s'afecta. El mecanisme antitumoral dels cannabinoides està relacionat amb l'apoptosis [68] i amb la inhibició de l'angiogènesi. [69]

Actualment hi ha en curs a l'Hospital de la Laguna (Tenerife) un assaig clínic en fase I/II amb 5 pacients amb glioblastomes multiformes de mida gran i esperança de vida inferior a sis mesos. [70] Està previst administrar-los THC intracraneal durant dos mesos mitjançant un catèter central amb un reservori subcutani que s'instal·larà durant l'intervenció quirúrgica en el moment de ressecar el tumor. La variable principal del estudi és mortalitat. També s'avaluaran variables de qualitat de vida i mesura del tumor. [69]

Obesitat

El mes d'agost de 2001 Sanofi-Synthelabo va iniciar un estudi en fase III en 2.800 pacients obesos, de dos anys de durada, per comparar l'eficàcia de 5 i 20 mg, de l'antagonista cannabinoide SR141716 (Rimonabant®) amb placebo quant a la reducció de pes i el seu manteniment. Els resultats preliminars d'eficàcia i seguretat són positius. [71]

Conclusions

Per poder utilitzar el THC en el tractament del glaucoma, caldrà que es desenvolupi una formulació farmacèutica per a aplicació local, que produeixi un efecte mantingut. Resultats preliminars suggereixen que l'aplicació tòpica del Win-55212-2 pot significar una contribució terapèutica rellevant en el tractament del glaucoma en pacients que no responen a altres tractaments. No obstant això, calen estudis amb un nombre suficient de pacients i de llarga durada que ho confirmin.

Pel que fa a les alteracions del moviment, els cannabinoides s'han avaluat en el tractament de l'epilèpsia, la malaltia de Parkinson, la corea de Huntington i la síndrome de Gilles de la Tourette.

Les dades actuals no suggereixen que el cannabis i els cannabinoides puguin ser eficaços en el tractament de l'epilèpsia. Ara per ara, la utilitat dels cannabinoides en el tractament de la malaltia de Huntington i en el control dels símptomes de la malaltia de Parkinson no està clara. No obstant això, podrien tenir un lloc en el tractament de les discinèsies secundaries a l'ús de fàrmacs dopaminèrgics en malalts amb malaltia de Parkinson.

Estudis preliminars suggereixen que els cannabinoides podrien millorar sobretot els tics de la síndrome de Gilles de la Tourette. No obstant això, calen estudis de més llarga durada amb un nombre suficient de pacients que confirmin aquests resultats.

No s'ha publicat cap assaig clínic controlat que avaluï l'eficàcia del cannabis i els cannabinoides en el tractament de la migranya.

El cannabis fumat o administrat en aerosol tindria un efecte broncodilatador en pacients asmàtics, similar al del salbutamol. Actualment s'estan desenvolupant cannabinoides més hidrosolubles per evitar els efectes perjudicials del fum o els possibles efectes irritatius dels dissolvents del THC (etanol) utilitzats fins ara.

La nabilona ha estat avaluada com a ansiolític amb resultats discrepants. No obstant això, la seva eficàcia ha estat inferior a la del diazepam.

L'experiència enregistrada en pacients sense grup de control suggereixen que el THC podria oferir algun efecte beneficiós en la pruïja per colèstasi, així com en la migranya. Calen estudis de més llarga durada amb un nombre suficient de pacients per avaluar la possible utilitat terapèutica del cannabis i els cannabinoides en aquests pacients.

El dexanabinol és un cannabinoide no psicoactiu que s'està desenvolupant com a neuroprotector en el tractament del traumatisme cranioencefàlic. Actualment hi ha assaigs clínics en fase III sobre aquesta qüestió s'està duent a terme a diversos països europeus.

Actualment hi ha en curs a Espanya un assaig clínic en fase I/II per avaluar l'eficàcia antitumoral del THC en el tractament del glioblastoma multiforme avançat.

Sanofi-Synthelabo ha desenvolupat un antagonista cannabinoide (Rimonabant®) per al tractament de l'obesitat. Actualment hi ha assaigs clínics en fase III amb resultats preliminars d'eficàcia i seguretat positius.

Bibliografia

 1. Coleman AL. Glaucoma. Lancet 1999; 354: 1803-10. Ref. SIETES
 2. Porcella A, Casellas P, Gessa GL, Pani L. Cannabinoid receptor CB1 mRNA is highly expressed in the rat ciliary body: implications for the antiglaucoma properties of marihuana. Brain Res Mol Brain Res 1998; 58: 240-45.
 3. Laine K, Jarvinen K, Jarvinen T. Topically administered CB(2)-receptor agonist, JWH-133, does not decrease intraocular pressure (IOP) in normotensive rabbits. Life Sci 2003; 72: 837-42.
 4. Straiker AJ, Maguire G, Mackie K, Lindsey J. Localization of cannabinoid CB1 receptors in the human anterior eye and retina. Invest Ophthalmol Vis Sci 1999; 40: 2442-48.
 5. Sugiura T, Kodaka T, Nakane S, Kishimoto S, Kondo S, Waku K. Detection of an endogenous cannabimimetic molecule, 2-arachidonoylglycerol, and cannabinoid CB1 receptor mRNA in human vascular cells: Is 2-arachidonoylglycerol a possible vasomodulator? Biochem Biophys Res Commun 1998; 243: 838-43.
 6. Wagner JA, Varga K, Jarai Z, Kunos G. Mesenteric vasodilation mediated by endothelial anandamide receptors. Hypertension 1999; 33: 429-34.
 7. Haefliger IO, Dettmann E, Liu R, Meyer P, Prunte C, Messerli J, Flammer J. Potential role of nitric oxide and endothelin in the pathogenesis of glaucoma. Surv Ophthalmol 1999; 43: 51-58.
 8. Sucher NJ, Lipton SA, Dreyer EB. Molecular basis of glutamate toxicity in retinal ganglion cells. Vision Res 1997; 37: 3483-93.
 9. Gebremedhin D, Lange AR, Campbell WB, Hilliard CJ, Harder DR. Cannabinoid CB1 receptor of cat cerebral arterial muscle functions to inhibit L-type Ca2+ channel current. Am J Physiol 1999; 276: 2085-93.
 10. Hepler RS, Frank IR. Marihuana smoking and intraocular pressure JAMA 1971; 217: 1392.
 11. Flom MC, Adams AJ, Jones RT. Marijuana smoking and reduced pressure in humans eyes: drug action or epiphenomenon? Invest Ophthalmol 1975; 14: 5255.
 12. Crowford WJ, Merrit JC. Effects of tetrahydrocannabinol on arterial and intraocular hypertension. Int Clin Pharmacol Biopharm 1979; 17:191-96.
 13. Merrit JC, Crawford WJ, Alexander PC, Anduze AL, Gelbart SS. Effect of marihuana intraocular and blood pressure in glaucoma. Ophthalmology 1980; 87: 222-28.
 14. Merrit JC, McKinnon S, Armstrong JR, Hatem G, Reid LA. Oral 9tetrahydrocannabinol in heterogenous glaucoma. Ann Ophthalmol 1980; 12: 94750.
 15. Jay WM, Green K. Multiple drop study of topically applied 1% tetrahydrocannabinol in human eyes. Arch Ophthalmol 1983; 101: 591-93.
 16. Green K, Roth M. Ocular effects of topical administration of delta-9tetrahydrocannabinol in man. Arch Ophthalmol 1982; 100: 265-67.
 17. Merrit JC, Perry DD, Russel DN, Jones BF. Topical delta-9-tetrahydrocannabinol and aqueous dynamics glaucoma. J Clin Pharmacol 1981; 21 (Suppl 8-9): 467S71S.
 18. Porcella A, Maxia C, Gessa GL, Pani L. The synthetic cannabinoid WIN55212-2 decreases the intraocular pressure in human glaucoma resistant to conventional therapies. Eur J Neurosci 2001; 13: 409-12.
 19. Brodie MJ, Kwan P. Staged approach to epilepsy management. Neurology 2002; 58: S2-S8.
 20. Abood ME, Martin BR. Molecular neurobiology of cannabinoid receptor. Int Rev Neurobiol 1996; 39: 197-221.
 21. Karler R, Calder LD, Sangdee P, i col.ls. Interaction between delta-9tetrahydrocannbinol and kindling by electrical and chemical stimulli in mice. Neuropharmacology 1984; 23: 1315-20.
 22. Gordon E, Devinsky O. Alcohol and marijuana: Effects on epilepsy and use by patients with epilepsy. Epilepsia 2001; 42: 1266-72.
 23. Pertwee RG. The central neuropharmacology of psychotropic cannabinoids. Pharmacol Ther 1998; 36: 189-97.
 24. Consroe PF, Benedito MAC, Leite JR, Carlini EA, Mechoulam R. Effect of cannabidiol on behavioral seizures caused by convulsant drugs or current in mice. Eur J Pharmacol 1982; 83: 293.
 25. Wallance MJ, Martin BR, DeLorenzo RJ. Evidence for a physiological role of endocannabinoids in the modulation of seizure threshold and severity. Eur J Pharmacol 2002; 452; 295-301.
 26. Romero J. Sistema cannabinoide endógeno y epilepsia: nuevos retos. Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides. Boletín electrónico [en linia] Juliol-setembre 2002; nº3. [accedit el 2 de desembre de 2002]; 2 (6). URL disponible a http://www.ucm.es/info/seic-web/boletin-3-2002.doc
 27. Consroe PF, Wood GC, Buchbaum H. Anticonvulsant nature of marihuana smoking. JAMA 1975; 234: 306-07.
 28. Ellison JM, Gelwan E, Ogletree J. Complex partial seizure symptoms affected by marijuana abuse. Clin Psychiatry 1990; 51: 439-40.
 29. Carlini EA, Cunha JM, Hypnotic and antiepileptic effects of cannabidiol. J Clin Pharmacol 1981; 21 (Suppl 8-9): 417S-27S.
 30. Ames FR. Anticonvulsant effect of cannabidiol. S Afr Med J 1986; 69: 14.
 31. Karler R, Turkanis SA. The cannabinoids as potential antiepileptics. J Clin Pharmacol 1981; 21: 437S-48S.
 32. Institute of Medicine. Marijuana and medicine [en línia.] 1999 [accedit el 2 de desembre de 2002]; 196. URL disponible a http://bob.nap.edu/books/0309071550/html
 33. Keeler MH, Reifler CB. Grand mal convulsions subsequent to marijuana use. Dis Nerv Syst 1967; 28: 474-75.
 34. Schapira AHV. Parkinson's disease. BMJ 1999; 318: 311-14.
 35. Lastres Becker I, Cebreira M, de Ceballos M, Zeng BY, Jenner P, Ramos JA. Increased cannabinoid CB1 receptor binding and activation of GTP-binding proteins in the basal ganglia of patients with Parkinson's disease amd MPTP treated marmosets. Eur J Neurosci 2001;14: 1827-32.
 36. Frankel JP, Huges A, Lees AJ. Marijuana for parkinsonian tremor. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990; 53: 436.
 37. Consroe P. Brain cannabinoid systems as targets for the therapy of neurological disorders. Neurobiol Dis 1998; 5: 534-51.
 38. Sieradzan KA, Fox SH, Mill M, Dick JPR, Crossman AR, Brotchie JM. Cannabinoids reduced levodopa induced dyskinesias Parkinson's disease. A pilot study. Neurology 2001; 57: 2108-11.
 39. Fernández Ruiz JJ, Lastres Becker I, Cabranes A, González S, Ramos JA. Endocannabinoids and basal ganglia functionality. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2002; 66: 263-73.
 40. Glass M, Dragunow M, Faull RLM. The pattern of neurodegeneration in Huntington's disease: a comparative study of cannabinoid, dopamine, adenosine and GABA-A receptor alterations in the human basal ganglia in Huntington's disease. Neuroscience 2000; 97: 505-19.
 41. Denovan­Wright EM, Robertson HA. Cannabinoid receptor messenger RNA levels decrease in subset neurons of the lateral striatum, cortex and hippocampus of transgenic Huntington's disease mice. Neuroscience 2000; 98: 705-13.
 42. Lastres Becker I, Cabranes A, De Lago E, Fernández Ruiz JJ. Cannabinoides y actividad motora. A: Guía básica sobre los cannabinoides. Sociedad Española de Investigación sobre cannabinoides [en línia] [accedit el 2 de desembre de 2002]; (8)159. Madrid 2002. URL disponible a: http://www.ucm.es/info/seic-web
 43. Lastres Becker I, Fezza F, Cebeira M, Bisogno T, Ramos JA, Milone A i col.ls. Changes in endocannabinoid transmission in the basal ganglia in rat model of Huntington's disease. Neuroreport 2001; 12: 2125-29.
 44. Lastres Becker I, Hansen H, Berrendero F, DeMiguel R, Pérez-Rosado A, Manzanares G, i col.ls. Alleviaton of motor hyperactivity and neurochemical deficits by endocannabinoid uptake inhibition in rat model of Huntington's disease. Synapse 2002; 44: 23-35.
 45. Consroe P, Laguna J, Allender J, Snider S, Stern L, Sandyk R, i col.ls. Controlled clinical trial of cannabidiol in Huntington's disease. Pharmacol Biochem Behav 1991; 40: 701-08.
 46. Muller-Vahl KR, Koblenz A, Jobges M, Kolbe H, Emrich HM, Schneider U. Influence of treatment of Tourette syndrome with delta-9-tetrahydrocannabinol (delta9-THC) on neuropsychological performance. Pharmacopsychiatry 2001; 34: 19-24.
 47. Muller-Vahl KR, Schneider U, Prevedel H, Theloe K, Kolbe H, Daldrup T et al. Delta 9-tetrahydrocannabinol (THC) is effective in the treatment of tics in Tourette syndrome: a 6-week randomized trial. J Clin Psychiatry 2003; 64: 459-65.
 48. Volfe Z, Dvilansky A, Nathan I. Cannabinoids block release of serotonin from platelets induced by plasma from migraine patients. Int J Clin Pharmacol Res 1985; 5: 243-46.
 49. Hollister LE. Health aspects of cannabis. Pharmacol Rev 1986; 38: 1-20.
 50. Calignano A, Katona I, Desarnaud F, Giuffrida A, La Rana G, Mackie K, i col.ls. Bidirectional control of airway responsiveness by endogenous cannabinoids. Nature 2000; 408: 96-101.
 51. Tashkin DP, Shapiro BJ, Lee YE, Harper CE. Effects of smoked marijuana in experimentally induced asthma. Am Rev Respir Dis 1975;112: 377-86.
 52. Tashkin DP, Shapiro BJ, Frank IM. Acute effects of smoked marijuana and oral delta9-tetrahydrocannabinol on specific airway conductance in asthmatic subjects. Am Rev Respir Dis 1974;109: 420-28.
 53. Tashkin DP, Reiss S, Shapiro BJ, Calvarese B, Olsen JL, Lodge JW. Bronchial effects of aerosolized delta 9-tetrahydrocannabinol in healthy asthmatic subjects. Am Rev Respir Dis 1977; 115: 57-65.
 54. Williams SJ, Hartley JP, Graham JD. Bronchodilator effect of delta9tetrahydrocannabinol administered by aerosol to asthmatic patients. Thorax 1976; 31: 720-23.
 55. Ahboud RT, Sanders HD. Effect of oral administraction of delta9-tetrahydrocannabinol on airway mechanisms in normal asthmatic subjects. Chest 1976; 70: 480-85.
 56. Gong H, Tashkin DP, Calvarese B. Comparison of bronchial effects of nabilone and terbutaline in healthy and asthmatic subjects. J Clin Pharmacol 1983; 23: 127-33.
 57. Pertwee RG, Gibson TM, Stevenson LA, Ross RA, Banner WK, Saha B, Razdan RK, Martin BR. O-1057, a potent water-soluble cannabinoid receptor agonist with antinociceptive properties. Br J Pharmacol 2000; 129: 1577-84.
 58. Fabre LFR, McLendon D. The efficacy and safety of nabilone (a synthetic cannabinoid) in the treatment of anxiety. J Clin Pharmacol 1981; 21 (Suppl 8-9): 377S-82S.
 59. Glass RM, Uhlenhuth EH, Hartel FW. The effects of nabilone, a synthetic cannabinoid on anxious human volunteers. Psychopharmacol Bull 1979; 15: 88.
 60. Glass RM, Uhlenhuth EH, Hartel FW. Single dose study of nabilone in anxious volunteers. J Clin Pharmacol 1981; 21S: 383.
 61. Nakano S, Gillespie HK, Hollister LE. A model for evaluation of antianxiety drugs with the use of experimentally induced stress: comparison of nabilone and diazepam. Clin Pharmacol Ther 1978; 23: 54-62.
 62. Marsiciano G. The endogenous cannabinoid system controls extinction of aversive memories. Nature 2002; 418: 530-34.
 63. Neff GW, O'Brien CB, Reddy KR, Bergasa NV, Regev A, Molina E, i col.ls. Preliminary observation with dronabinol in patients with intractable pruritus secondary to cholestatic liver disease. Am J Gastroenterol 2002; 97: 2117-19.
 64. Ozyurt E, Graham DI, Woodruff GN, McCulloch J. Protective effect of the glutamate antagonist, MK-801 in focal cerebral ischemia in the cat. J Cereb Blood Flow Metab 1988; 8: 138-43.
 65. Davalos A, Castillo J, Serena J, Noya M. Duration of glutamate release after acute ischemic stroke. Stroke 1997; 28: 708-10.
 66. Knoller N, Levi L, Shoshan I, Reichenthal E, Razon N, Rappaport ZH i col.ls. Dexanabinol (HU-211) in the treatment of severe closed head injury: a randomised, placebo-controlled, phase II clinical trial. Crit Care Med 2002; 30: 548-54.
 67. Sánchez C, Galve-Roperh I, Canova C, Brachet P, Guzmán M. Delta 9tetrahydrocannabinol induces apoptosis in C6 glioma cells. FEBS Lett 1998; 436: 6-10.
 68. Galve-Roperh I, Sánchez C, Cortés ML, del Pulgar TG, Izquierdo M, Guzman M. Anti-tumoral action of cannabinoids: involvement of sustained ceramide accumulation and extracellular signal-regulated kinase activation. Nat Med 2000; 6: 313-19.
 69. Guzmán M. Control de la decisión supervivencia/muerte celular por cannabinoides. Guía básica sobre los cannabinoies. Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides [en línia] [accedit el 2 de desembre de 2002]; (4)159. Madrid 2002. URL disponible a: http://www.ucm.es/info/seic-web
 70. Guzmán M. Cannabinoids: Potential anticancer agents. Nat Rev Cancer. 2003 Oct;3:745-55.
 71. Antagonista de los receptores cannabinoides para la obesidad. Butlletí de la IACM [en linia] 2002 agost 14 [accedit el dia 9 de setembre de 2002]; 1 (2). URL disponible a: http:// www.cannabismed.org/spanish/download/IACM_Bull_es2000.txtCopyright © 1999-2019 Fundació Institut Català de Farmacologia.
Comentaris o dubtes sobre aquest espai web? Envia un e-mail.