Skip to topic | Skip to bottom

Ús terapèutic del cannabis FICF ©

Fundació Institut Català de Farmacologia

Cannabis
[Darrera revisió: 31 Jan 2005 - 12:26]

Start of topic | Skip to actions

Ús terapèutic del cannabis: Glossari

Terme Descripció
FICF: Fundació Institut Català de Farmacologia
IOM: Institute of Medicine
SIETES: Sistema de Información Esencial en Terapèutica y Salud
THC: Δ9-tetrahidrocannabinol
Δ8THC: Δ8-tetrahidrocannabinol
CBD: cannabidiol
CBN: cannabinol
CBC: cannabicròmen
FDA: Food and drug administration
CMCR: Center for Medical Cannabis Research
11-hidroxi-Δ9 THC: metabòlit actiu del THC
THC-COOH: metabòlit inactiu del THC
CB1: receptor cannabinoide tipus 1
CB2: receptor cannabinoide tipus 2
SNC: sistema nerviós central
2-ARA-G: 2-araquidonil-glicerol
FAAH: amida hidrolasa d'àcids grassos
AM404: inhibidor del transportador d'anandamida
UCM 707: Inhibidor del
VDM11: inhibidor del transportador d'anandamida
SKM5551: inhibidor del transportado rd'anandamida
N-(3-piridil) araquidonamida: inhibidor del transposrtador d'anandamida
AM374: inhibidor de la FAAH
AM381: inhibidor de la FAAH
AMPc: 5'-fosfat d'adenosina cíclic
Ca+: calci
K+: potasi
MAPKs: MAP quinases
Krox-2: gen relacionat mab el creixement
GABA: àcid -aminobutíric
VR1: receptor vaniloide tipus 1
NMDA: N-metil-D-aspartat
HU-211: dexanabinol
PRS-211,092: cannabinoide estructural sintètic sense efectes psicoactius
CP55,940: cannabinoide sintètic
HU-210: anàleg del THC
HU-308: agonista selectiu CB2
AM1241: agonista CB2
Win-55,212-2: agonista CB1 i CB2
SR 141716A: antagonista selectiu CB1
SR 145228: antagonista selectiu CB2
SNP: sistema nerviós perifèric
TST: testosterona
PL: prolactina
FSH: hormona fol·liculostimulant
LH: hormona luteostimulant
GH: hormona del creixement
ASCO: Societat Americana d'Oncologia
NIDA: National Institute of Drug Abuse
JCANT: Journal of cannabis therapeutics
NNT: nombre de pacients que cal tractar
SGPA: substància grisa periaqueductal
FRE: formació reticular encefàlica
BRVM: bulb rostral ventromedial
Δ8-THC-oic (O-1057): anàleg sintètic hidrosoluble del THC
BBP: benzopiranoperidina
NIB: anàleg nitogenat del THC
CANPOP: Clinical Trial as Proof of Principle of Analgesic Effectivenes of Cannabinoids on Postoperative Pain
MRC: Medical research Council
EM: esclerosi múltiple
EACRE: encefalomielitis al·lèrgica crònica recurrent experimental
IRCS: International Cannabinoid Research Society
UEU: uveïtis experimental autoimmune
LM: lesionats medul·lars
CAMS: Cannabinoids in Multiple sclerosis Trial
HIV: virus de la immunodeficiència humana
LBM: massa magra corporal
TNF: factor de necrosis tumoral
TARGA: tractament antiretroviral de gran activitat
PIO: pressió intraocular
DE50: dosi eficaç mitjana
DL50: dosi letal mitjana
AINE: antiinflamatoris no esteroidals


Copyright © 1999-2019 Fundació Institut Català de Farmacologia.
Comentaris o dubtes sobre aquest espai web? Envia un e-mail.